نرم افزار SPSS مخفف عبارت “Statistical Package for the Social Sciences”، به معنای “نرم افزار آماری برای علوم اجتماعی” است. این نرم افزار یک نرم افزار آماری برای تجزیه و تحلیل آماری پژوهش ها، تحلیل نتایج پرسشنامه ها و بررسی پایایی آنها می باشد. این نرم افزار در سال 1984 برای اولین بار توسط شرکت SPSS تولید شد و بعد ها در سال 2009 توسط شرکت IBM خریداری گشت.

"<yoastmark

نرم افزار SPSS متناسب برای تمام رشته ها می باشد و بهترین ابزار برای کسانی محسوب می گردد که در حوزه ی خود در حال ارایه پایان نامه یا پژوهش می باشند. یک مهندس صنایعی که در حال مطالعه ی شبیه سازی یک سیستم می باشد، می تواند برای تجزیه و تحلیل نتایج حاصل از شبیه سازی با نتایج حاصل از سیستم واقعی از این نرم افزار بهره گیرد.

 نرم افزارهای آماری بسیاری در دنیا وجود دارند. بصورت مثال نرم افزار Minitab نیز یکی از نرم افزار های تجزیه و تحلیل آماری بشمار می رود که بین مهندسین صنایع و مهندسان حوزه ی کنترل کیفیت بسیار محبوب می باشد. یکی دیگر از نرم افزار های تجزیه و تحلیل اماری در حوزه ی اقتصاد نرم افزار Eviews می باشد. این نرم افزار نیز قادر به انجام محاسبات مربوط به رگرسیون، سری های زمانی و سایر تجزیه و تحلیل های اقتصادی می باشد.

قابلیت نرم افزار SPSS

نرم افزار فوق قابلیت های بسیاری در تجزیه و تحلیل آماری داده ها را داراست. از جمله ی این قابلیت ها می توان به موارد زیر اشاره نمود:

 • محاسبه پایایی پرسشنامه با آلفای کرونباخ
 • رگرسیون
 • تجزیه و تحلیل سری های زمانی
 • آزمون همبستگی
 • آزمون t
 • آنالیز واریانس (ANOVA)
 • آزمون نسبت
 • آزمون های مقایسه میانگین
 • آزمون های ناپارامتری
 • برازش توابع توزیع آماری
 • ایجاد داده‌های تصادفی و پیوسته
 • تهیه خلاصه‌های آماری مانند گراف‌ها، جداول‌، آماره‌ها و …
 • تهیه انواع جداول سفارشی مانند جداول فراوانی، فراوانی تجمعی، درصد فراوانی و …